......ஓம் நமசிவாய......
வழிப்பாட்டு நேரம்
காலை 10.00 - 12.00
மாலை 05.00 - 08.00

அருள்மிகு சம்புகேசுவரர் திருக்கோயில் பாடல்கள்

திருஞானசம்மந்தப் பெருமான் அருளிச்செய்த கோளறு திருப்பதிகம்
  வேயுறு தோளிபங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
      மிகநல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி
      சனிபாம் பிரண்டு முடனே
ஆசறு நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
  என்பொடு கொம்பா டாமை இவைமார் பிலங்க
      எருதேறி ஏழையுடனே
பொன்பொதி மத்த மாலை புனல்சூடி வந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
ஒன்பதொ டொன்றோ டேழு பதினெட்டோ டாறும்
      உடனாய நாள்கள் அவைதாம்
அன்பொடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
  உருவளர் பவள மேனி ஒளிநீ றணிந்து
      உமையோடும் வெள்ளை விடைமேல்
முருகலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல் அணிந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
திருமகள் கலைய தூர்தி செயமாது பூமி
      திசைதெய்வம் ஆன பலவும்
அருநெதி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
   
  மதிநுதல் மங்கையோடு வடபால் இருந்து
      மறையோதும் எங்கள் பரமன்
நதியொடு கொன்றை மாலை முடிமேல் அணிந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
கொதியுறு காலன் அங்கி நமனோடு தூதர்
      கொடுநோய்கள் ஆன பலவும்
அதிகுணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல
      அடியாரவர்க்கு மிகவே.
   
  நஞ்சணி கண்டன் எந்தை மடவாள் தனோடும்
      விடையேறு நங்கள் பரமன்
துஞ்சிருள் வன்னி கொன்றை முடிமேல் அணிந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
வெஞ்சின அவுண ரோடும் உருமிடியும் மின்னும்
      மிகையான பூத மவையும்
அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
   
  வாள்வரி அதள தாடை வரிகோவ ணத்தார்
      மடவாள் தனோடும் உடனாய்
நாண்மலர் வன்னி கொன்றை நதிசூடி வந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
கோளரி உழுவை யோடு கொலையானை கேழல்
      கொடுநாக மோடுகரடி
ஆளரி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
 
  செப்பிள முலைநன் மங்கை ஒருபாகம் ஆக
      விடையேறு செல்வன் அடைவார்
ஒப்பிள மதியும் அப்பும் முடிமேல் அணிந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
வெப்பொடு குளிரும் வாதம் மிகையான பித்தும்
      வினையான வந்து நலியா
அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
   
  வேள்பட விழிசெய் தன்று விடைமேல் இருந்து
      மடவான் தனோடும் உடனாய்
வாள்மதி வன்னி கொன்றை மலர்சூடி வந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
ஏழ்கடல் சூழி லங்கை அரையன்ற னோடும்
      இடரான வந்து நலியா
ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
   
  பலபல வேடம் ஆகும் பரன் நாரி பாகன்
      பசு வேறும் எங்கள் பரமன்
சலமக ளோடெருக்கு முடிமேல் அணிந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
மலர்மிசை யோனும் மாலும் மறையோடு தேவர்
      வருகால மான பலவும்
அலை கடல் மேரு நல்ல அவை நல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
   
  கொத்தலர் குழலி யோடு விசயற்கு நல்கு
      குணமாய வேட விகிர்தன்
மத்தமும் மதியும் நாகம் முடிமேல் அணிந்தென்
      உளமே புகுந்த அதனால்
புத்தரோ டமணை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல்
      திருநீறு செம்மை திடமே
அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல
      அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
   
  தேனமர்பொழில் கொளாலை விளைசெந்நல்துன்னி
      வளர் செம்பொனெங்கும் நிகழ
நான் முகன் ஆதியாய பிரமாபுரத்து
      மறைஞானஞான முனிவன்
தானுறு கோளும்நாளும் அடியாரை வந்து
      நலியாத வண்ணமுரைசெய்
ஆனசொல் மாலையோதும் அடியார்களில் வானில்
      அரசாள்வர்ஆணை நமதே.